Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Υδατικοί
πόροι
Νερό. Συνδετικός ιστός
των πάντων.
Διαχείριση υδατικών πόρων

Η “αρχιτεκτονική” πάνω στην Περιβαλλοντική φροντίδα και προστασία, ξεκινά με την διαχείριση των Υδάτων, συνδετικό ιστό των πάντων

Η σκέψη, η θεώρηση, η υιοθέτηση του Σεβασμού, της Σύνεσης και, τελικά της Αρμονίας με τη Φύση μας οδηγεί στην φωτεινή αποτύπωση της συνολικής εικόνας, που με την χρήση νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών αιχμής θα δώσουν ηχηρές απαντήσεις απέναντι στις νέες προκλήσεις και δεδομένα.

Το συνεχές, “κυκλικό” νερό

Το συνεχές, “κυκλικό” νερό διαπλέκει τις πτυχές της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Επιφανειακά, υπόγεια, μεταβατικά, παράκτια & θαλάσσια ύδατα. Πόσιμο νερό. Υγρά απόβλητα. Κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, χαλάζι, αποθέσεις – δρόσος, πάχνη, αχλύς κ.ά.). Ατμοσφαιρική υγρασία.

Προκλήσεις και δεδομένα.

Η εικόνα “φωτίζεται” από αντικρουόμενες συνθήκες.

Από την μια πλευρά
Ανάγκη χρήσης & εκμετάλλευση. Προσφορά & ζήτηση. Παρέμβαση & πίεση. Ποσότητα & ποιότητα. Κρίση & πρόβλημα. Μόλυνση & ρύπανση. Εξάντληση & υποβάθμιση.

Και από την άλλη
Αξιοποίηση & ανάπτυξη. Όρια & περιορισμοί. Διερεύνηση, έλεγχος & παρακολούθηση. Βελτίωση, προστασία & διατήρηση. Εξοικονόμηση & επαναχρησιμοποίηση. Προσαρμογή & ισορροπία.

Το σημερινό “κάδρο”

Γεννάται η ανάγκη για ένα ταξίδι γνώσης στον χρόνο και στο χώρο μέσω ερωτήσεων, προβληματισμών και απαντήσεων.

Η πρόκληση λοιπόν είναι η απάντηση με πράξεις, με ενέργειες, με απτά αποτελέσματα κι όχι με “λόγια του αέρα” και “στείρες ασκήσεις επί χάρτου”. Ο βηματισμός σε νέα ερωτήματα, η αναζήτηση απαντήσεων και η έδραση σε γερές βάσεις “εισπνέοντας παρελθόν”, γνωρίζοντας το παρόν και “εκπνέοντας μέλλον”.

Πόσιμο
Νερό
Η αλυσίδα προμήθειας
του Νερού