Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Πόσιμο
Νερό
Η αλυσίδα προμήθειας
του Νερού
Ασφάλεια, Προσβασιμότητα – Προσιτότητα, Αυτάρκεια, Απόλαυση, Υγεία

Επεξεργασία Νερού

Σχεδιασμός & βελτιστοποίηση λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού

Υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της επεξεργασίας του ύδατος σε συνάφεια με την προέλευση (π.χ. επιφανειακά, υπόγεια), την ποιότητα (φυσικοχημική, μικροβιολογική) του φυσικού νερού και τη σχετική νομοθεσία.

Σε συμβατικά όσο και προηγμένα και σύνθετα συστήματα.  Από απλές φυσικοχημικές διεργασίες (κροκίδωση-καθίζηση-διύλιση-απολύμανση) έως προχωρημένες μεθόδους επεξεργασίας, όπως τεχνολογίες Οζόνωσης, Ενεργού Άνθρακα (σκόνης – PAC, φίλτρων – GAC και βιολογικού – BAC), Μεμβρανών (υπερδιήθηση, νάνοδιήθηση, αντίστροφη ώσμωση), Προχωρημένης Οξείδωσης (AOP) και Ιοντο-εναλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα επεξεργασίας νερού μικρής κλίμακας.

Τεχνική αξιολόγηση, εκτίμηση απόδοσης και βελτιστοποίησης λειτουργίας μονάδων. Μελέτες σκοπιμότητας και ο στρατηγικός σχεδιασμός έργων, επίβλεψη των κατασκευών, έναρξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμός δειγματοληψιών νερού και οργάνωση συλλογής και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

Μελέτη και εφαρμογή πιλοτικών συστημάτων και δοκιμών. Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων όπως τοξικών ουσιών, μικρο-ρυπαντών, οσμής και γεύσης κ.ά.

Βαθιά γνώση σε θέματα απολύμανσης των υδάτων.

Ύδρευση

Ολιστική προσέγγιση σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας παροχής πόσιμου νερού. Προστασία των πηγών, αντλιοστάσια, δίκτυο μεταφοράς, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή.

Έλεγχος διαρροών δικτύων υδροδότησης. Υπολογισμοί υδατικού ισοζυγίου και συγκριτικής αξιολόγησης. Δράσεις πεδίου με αισθητήρες ελέγχου παροχών. Σχεδιασμός συστημάτων τηλεπισκόπησης. Διερεύνηση ειδικών προβλημάτων έμφραξης αγωγών ύδρευσης.

Το ευαίσθητο ζήτημα του πόσιμου νερού συναντά οργανωτικές αδυναμίες, ελλείψεις σε δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων και για την διαμόρφωση προτάσεων για δράσεις βελτίωσης.

Η υπέρβαση των προβλημάτων απαιτεί σοβαρές προσπάθειες σε βάθος χρόνου. Μέχρι τότε, εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή στις αξιολογήσεις και τις παρεμβάσεις, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα μεγαλύτερα από εκείνα που επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν.

Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, επιστημονικός υπεύθυνος της Ύδρασπις
Περιβαλλοντική
Παρακολούθηση
Ποιότητα, Ποσότητα
και Περιβάλλον