Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Περιβαλλοντική
Παρακολούθηση
Ποιότητα, Ποσότητα
και Περιβάλλον

Εξερευνώντας και Αποκαλύπτοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος

Παρατήρηση, Διερεύνηση, Έλεγχος, Ερμηνεία, Αξιολόγηση,
Προσδιορισμός, Εκτίμηση, Διαχείριση & Υιοθέτηση Προσαρμογών.

Προσαρμοσμένες υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης στα υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα. Περιβαλλοντικός έλεγχος υποδομών που σχετίζονται με την επεξεργασία και διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα γεωργικής δραστηριότητας και περιβαλλοντική απόδοση του αστικού τοπίου. Επιτόπια διερεύνηση στο πεδίο ενδιαφέροντος, σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και πρωτοκόλλων διαχείρισης, δειγματοληψίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων. Χρήση εφαρμογών συνεχούς τηλεπισκόπησης και πραγματικού χρόνου τηλεανίχνευσης  στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Ευρεία εξειδίκευση

Η αδιάλειπτη ενημέρωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές δίνει την δυνατότητα παροχής ταχέων, αποδοτικών και οικονομικών υπηρεσιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Εκτίμηση και εντοπισμός φυσικών, γεωγραφικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών περιοχών ενδιαφέροντος. Ταυτοποίηση πιθανών πηγών ρύπανσης, εντοπισμός και αξιολόγηση αιτιών ρύπανσης. Τηλεμετρική καταγραφή και συλλογή ποιοτικών δεδομένων και ποσοτικών χαρακτηριστικών (στάθμεων, βυθομετρίας και ροής) ποταμών, εκβολών ποταμών, λιμνών, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών. Καταγραφή και Αξιολόγηση των ανθρωπογενών πιέσεων και της ρύπανσης στη λεκάνη απορροής ποταμού και των επιπτώσεών της στην ποιότητα των παράκτιων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Προσδιορισμός της τροφικής κατάστασης υδατικών οικοσυστημάτων. Αντιμετώπιση σύνθετων οικολογικών φαινομένων (ευτροφισμού – εμφάνισης νεκρών ψαριών κ.ά.)

Διαχείριση της γεωργικής ρύπανσης. Παρακολούθηση υδάτων που προορίζονται για ψυχαγωγικούς σκοπούς (ακτών κολύμβησης, κολυμβητικών δεξαμενών κ.ά.). Διαχείριση ρύπανσης των υδάτων από αστικές επιφανειακές απορροές και παντοροϊκά δικτύα. Μικροβιολογική και βιολογική παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (λιμναία, ποτάμια και θαλάσσια, περιοχών διάθεσης αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, διάθεσης αλμόλυπων αφαλάτωσης, θερμικής υδατικής ρύπανσης). Υπολογισμός σύγχρονων περιβαλλοντικών δεικτών, όπως το αποτύπωμα άνθρακα και το υδατικό αποτύπωμα. Παρακολούθηση των εκπομπών, των επιπέδων οσμής, θορύβου και σκόνης.

“Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί”

Η φύση αγαπά να κρύβεται
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ
Βρόχινο
Νερό
"Κυκλική" Σκέψη