Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Περιβαλλοντική
νόησις
έντεχνος σοφία & έμπυρος τέχνη

Ας πορευτούμε μέσω της γνώσης, των αρετών και της φρόνησης προς μια νέα εποχή βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης & προστασίας.

ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Εν το Παν
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΑΝΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΙΛΥΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΗΘΙΚΗ

“Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή”

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ.
Υδατικοί
πόροι
Νερό. Συνδετικός ιστός
των πάντων.