Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Ύδρασπις
ασπίδα των υδάτων

Άνθρωπος, Αρμονία, Περιβάλλον

Εξέλιξη, Γνώση, Τεχνολογία

Πορεία προς μια νέα εποχή βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης & προστασίας

Φιλοσοφία

Ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα του υδάτινου περιβάλλοντος

Αντικείμενο


Η Ύδρασπις αποτελεί μια εταιρία μηχανικών, επιστημόνων και ερευνητών και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με μελέτες, παροχή υπηρεσιών συμβούλου και έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον.

Εμπειρία


Η εκτεταμένη εμπειρία, η εξειδικευμένη γνώση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των μελών και συνεργατών της Ύδρασπις παρέχουν διερεύνηση, ανάλυση, μελέτη και σχεδιασμό αιχμής, διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών και προάγουν έξυπνες λύσεις μέσω της πολύπλευρης δημιουργικότητας και αντιμετώπισης των εκάστοτε αναδυόμενων προκλήσεων.

Οι αρχές μας

Προστιθέμενη αξία

Εξειδίκευση στο νερό
Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας παρέχει πρόσβαση στην σύγχρονη επιστήμη και συχνά την προάγει.
Προσήλωση στην έρευνα & καινοτομία
Η επιτυχημένη έρευνα οδηγεί στην αλληλεπίδραση και τελικά στη διασύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.
Έμπνευση & βιο-μίμηση
Η εδραίωση της βάσης των γνώσεων της τεχνικής, τεχνολογίας και επιστήμης.
Σεβασμός
Στην Φύση. Στην παράδοση. Αφοσίωση στον πελάτη με κατανόηση των αναγκών
Απλότητα & πρακτικότητα και λειτουργικότητα
Ανάπτυξη ιδεών, κατάρτιση σχεδίων και καθοδήγηση με τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και τεχνικού προγραμματισμού.
Πολύπλευρη δημιουργικότητα
Ολοκληρωμένη & “έξυπνη” προσέγγιση στα ζητήματα του υδάτινου περιβάλλοντος
Ευπροσαρμοστικότητα & ευελιξία
Προσαρμοσμένες λύσεις στις πολύπλοκες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό
Αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα
Βελτιστοποίηση υλοποίησης και λειτουργίας των έργων σε όλα τα στάδια κύκλου ζωής τους με οικονομικά αποδοτικές λύσεις και αποτελεσματικής διαχείρισης των τεχνικών, περιβαλλοντικών, κανονιστικών και εμπορικών συνθηκών εφαρμογής.
Αισθητική
Εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική του τοπίου. Χαμηλό παρεμβατικό ίχνος
Εμείς

Οι άνθρωποι

κάνουν τη διαφορά

Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). MSc-WRST “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”, ΕΜΠ. Υδραυλικός Μηχανικός – Υγειονολόγος (Ποιότητα Υδάτων & Περιβαλλοντική Τεχνολογία).

Αντώνιος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος, Πανεπιστημίο Αιγαίου. MSc-WRST “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”, ΕΜΠ. Υποψήφιος διδάκτορας Παράκτιας Μηχανικής, Πανεπιστημίο Αιγαίου.

“…οὐδέ ποτ΄ ἦν οὐδ΄ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν, ἕν, συνεχές…”

(Το σύμπαν) δεν ήτανε ποτέ, ούτε θα είναι κάποτε,
γιατί το τότε και το τώρα αποτελούν μαζί το Παν, το Ένα, τη Συνέχεια

Παρμενίδης, Περί Φύσεως

Ομαδικότητα

Ουσιώδεις συνεργασίες & αλληλεπιδράσεις